Kan beteendedriven innovation hjälpa fler att lämna kriminella grupperingar?

6 februari 2024 - av Beteendelabbet
Datum
06 februari 2024
Skrivet av
Beteendelabbet
Kategori

Under de senaste åren har problemen med det ökande gängvåldet i form av skjutningar och sprängningar skakat Sverige. Organiserad brottslighet och gängkriminalitet är en av dagens stora samhällsutmaningar som medför allvarliga konsekvenser för utsatta, anhöriga och samhället i stort. I takt med att problematiken växer sig större ökar behovet av ett fungerande stödsystem för dem som vill lämna den kriminella miljön.

Om vi hjälper fler individer att ta sig ut från kriminella grupperingar och välja en annan väg i livet, ger det vinster på både individ- och samhällsnivå.

Kommunal- och statlig byråkrati kan för den med liten eller obefintlig kunskap och dålig erfarenhet av myndighetskontakter kännas som ett oöverstigligt hinder på vägen mot nya livsval. Möjligheten för rätt stöd och hjälp ser olika ut i Sveriges 290 kommuner och mycket avgörs beroende på var i landet individen är folkbokförd.

I intervjuer och enkäter med personer som lämnat ett tidigare kriminellt liv framgår att denna målgrupp i stor utsträckning är omedvetna om att det finns hjälp att få i så kallade avhopparverksamheter. Många gånger har de också dålig kännedom om hur dessa verksamheter arbetar, vilka krav de ställer och vilken typ av stöd de erbjuder (BRÅ, 2016).

Beteeendelabbet kommer under 2024 genomföra en förstudie tillsammans med Fryshuset och en mängd olika aktörer med stöd från Brå. Projektet ska undersöka potentialen i att tillämpa insikter från fältet beteendedesign och nudging för mer beteende- och användardrivna lösningar som ska hjälpa fler att lämna kriminella grupperingar. Vi tror att en ökad förståelse för när, var och varför de som har en ambition att lämna kriminaliteten väljer att avvika från sin påbörjade resa så kan vi ta fram mer träffsäkra lösningar som röjer undan hinder och ökar motivationen för fler att fortsätta sin process av att hoppa av.

Projektets långsiktiga mål är att i ett nästa steg utveckla och testa de insatser som har störst påverkanspotential för att hjälpa fler att lämna kriminalitet och på därigenom på sikt minska samhällsproblematiken som kommer ut gängkriminalitet.