Fastighetsägarna

Verktygslåda för lyckad sopsortering

År
2021
Innehåll
Nudging
Beteendedesign

UTMANING

En fungerande sopsortering är en stor utmaning för många hyres- och bostadsföreningar. Felsorterat material, skräpiga miljörum och överfulla kärl är problem som många fastighetsägare känner igen och brottas med. För att skapa bättre förutsättningar för lyckad sopsortering vill Fastighetsägarna ge sina medlemmar en konkret verktygslåda baserad på beteendeinsikter. Testarena för initiativet blev bostadsföreningen Årgången och Nockebybacken i Stockholm.

540 kg

korrekt sorterat matavfall

29%

ökning av sorterat matavfall

98.5%

upplever att materialet underlättar sortering

BETEENDEINSIKT

För att få en tydligare bild av vilka hinder och möjligheter som omger problematiken med sopsortering genomförde vi en enkät bland Fastighetsägarnas medlemmar, intervjuer med boende i Årgången och samtal med nyckelaktörer som Avfall Sverige, PreZero och FTI.

Vi såg en efterfrågan hos många av Fastighetsägarnas medlemmar av mer tydlighet i den fysiska miljön (miljörummet) i form av skyltning och information, men också i hemmet med förbättrade möjligheter för sortering.

I samtal med nyckelaktörer lyftes vikten av ordning och reda i miljörummet för en fungerande sortering. Bra belysning och renhållning kan ha avgörande effekt på sorteringen och medlemmarnas uppfattning av trygghet i miljörummet.

BETEENDEINSATS

Vi utvecklade en verktygslåda med fokus på tre beslutsmiljöer; styrelsen, hemmet och miljörummet med olika nudgeinsatser för respektive miljö.

STYRELSEN

För bostadsföreningarnas styrelser utvecklade vi en checklista för återvinning. I checklistan samlas viktiga insikter för att systematiskt kunna sätta frågan om sopsortering på agendan och praktiska förutsättningar för att möjliggöra fungerande återvinning. Checklistan finns att ladda ner och skriva ut för att ta med till styrelsemötet.

HEMMET

För hemmet utformade vi ett startkit för sortering. I detta startkit ingår bland annat:

  • en återvinningsguide i form av en poster.
  • sorteringsdekaler för de kärl som finns under diskbänken.
  • ett miljökontrakt för att öka ansvarskänslan hos de boende för återvinningsfrågan.

MILJÖRUMMET

  • Motiverande återkopplingsposter där varje förening själva kan sätta upp specifika mål och redovisa statistik.
  • I miljörummet kompletterade vi befintligt skyltmaterial från Avfall Sverige med tydliga instruktioner och information.
  • Vi lät dekaler visa vägen mot miljörummet och uppmuntra den som sopsorterar, med information och hejarop.

RESULTAT

Matavfall är en typ av avfall som ofta hamnar i restavfall trots att det kan återvinnas och en fungerande sortering av matavfall är därför en ganska god indikation på återvinningen överlag. För att utvärdera effekten av verktygslådan mätte vi mängden korrekt sorterat matavfall i två omgångar. Först juni, juli, augusti, september 2020 (innan implementeringen av nudgematerial) och sedan igen under samma period 2021.

Våra mätningar visade en ökning av matavfall motsvarande 29% eller 540 kg.

I en uppföljande enkät till de boende (43% av föreningens medlemmar svarade) uppgav 98,5% att materialet underlättar deras sopsortering.

Vi lät dekaler både visa vägen mot miljörummet och uppmuntra den som sopsorterar, med information och hejarop.

För bostadsföreningarnas styrelser utvecklade vi en checklista för återvinning. I checklistan samlas viktiga insikter för att sätta frågan om sopsortering på agendan och praktiska förutsättningar för en fungerande återvinning.

På återkopplingsposters kan föreningarna själva sätta upp återvinningsmål och informera de boende om framsteg och peppa till extra satsningar.

Fler Case Studies