Integritetspolicy

Syfte med vår integritetspolicy

Syftet med detta dokument är att förtydliga hur Beteendelabbet AB sköter hanteringen av era personuppgifter, vad de används till, varför de lagras, och hur länge. Detta dokument visar även på vilka grunder ett bolag har rätt att hantera dina personuppgifter och hur du tar kontakt för att utöva någon av dina rättigheter som rör hanteringen.

Allmänt gällande insamling av data

Dina personuppgifter behandlas inom Beteendelabbet AB enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Den personinformation som samlas in är uppgifter som mottagits från personer som bolaget har haft, har, eller önskar ha, ett samarbete med, så som kunder, investerare, eller personer i nätverket i övrigt.

Förtydligande av definitioner

Personuppgiftsbiträde
För att en verksamhet ska kunna vara välfungerande finns flera situationer där det kan finnas ett behov av att lämna vidare personinformation till en partner, eller tredje part. Dessa kallas då för Personuppgiftsbiträde. Deras hantering av uppgifter regleras av ett separat avtal mellan Beteendelabbet AB och personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsansvarig
Det företag som utfört registrering av persondata och bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och hur behandlingen ska gå till är enligt förordningen Personuppgiftsansvarig. Beteendelabbet AB står alltså ytterst ansvariga för hanteringen av de personuppgifter som bolaget samlat in.

Typ av data som samlas in och hur den används

 • Data med avsikt att föra statistik över hemsida och marknadsföring lagras uppgifter om IP adresser, plats och annat som den som surfar in gett tillåtelse till via personliga browser inställningar.
 • Data gällande kunder, samarbetspartners, investerare och övrigt nätverk: Personspecifik information om kunder, samarbetspartners och övriga kontakter i mitt nätverk samlas in och sparas för att kunna ha en fungerande konsultverksamhet, sköta kommunikation, offerera och skriva avtal, fakturera, samt för att vidareutveckla bolagets nätverk och inför potentiellt framtida uppdrag. Den typen av data är tex namn, personnummer (i de fall detta utgör organisationsnummer), telefon, epost, bolagstillhörighet, roll, adress (oftast i de fall hemadress utgör ett bolags adress).

Typ av persondata som inte samlas in

Beteendelabbet AB samlar inte in denna typ av information då den anses som känsliga enligt förordningen och inte fyller någon funktion för verksamheten:

 • ras eller etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter och
 • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Hur persondata samlas in

Persondata samlas in genom personliga möten och via nätverk.
Persondata samlas även in då personer surfar in på hemsidan eller någon av de webbsidor som är kopplade till bolaget, själv anger sin information via webbformulär på hemsidan, eller tar kontakt via mail, telefon eller sociala medier, direkt till mig eller via någon av de produkter som erbjuds genom Beteendelabbet AB.

När persondata får samlas in

Det måste enligt lagstiftningen finnas en så kallad ”rättslig grund” för att bolag ska få hantera personuppgifter. Det betyder att minst ett av följande villkor måste vara uppfyllt för att dina personuppgifter ska få hanteras:

Samtycke
Du kan också lämna ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter. För att ett samtycke ska bli giltigt krävs att du gör en aktiv handling för att godkänna samtycket. Exempel på en sådan aktiv handling kan vara att du via mail ber om att få information, att du svarar ja på en direkt fråga om att information ska skickas till dig, att du ger ut ditt visitkort eller liknande. I förväg ikryssade ”Jag godkänner” rutor accepteras inte som samtycke. Ett samtycke ska förutom att vara aktivt även vara frivilligt, specifikt, informerat och tydligt. Du kan alltid, när som helst, dra tillbaka ett samtycke.

Rättslig förpliktelse
Vissa uppgifter får sparas för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Det gäller exempelvis uppgifter som behövs för att uppfylla bokföringslagen och liknande som gäller som ett undantag för, och är överordnad, Dataskyddsförordningen. I fallet om bokföringslagen finns också bestämmelser om hur länge uppgifterna enligt lag måste sparas.

Avtal
Då uppgifter behövs för att sluta och uppfylla ett avtal med dig, så som när du ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om fler uppgifter än de som specifikt behövs för att uppfylla avtalet sparas kommer du bli ombedd att lämna ditt samtycke till det.

Intresseavvägning
Personuppgifter kan även sparas för att det ska gå att kommunicera med dig och informera om intressanta tjänster och händelser. I sådant fall sparas uppgifterna utifrån en intresseavvägning. Här krävs att hanteringen av dina personuppgifter anses nödvändig för ett berättigat intresse (att kunna kommunicera med dig) och att ditt intresse av att skydda den typen av personuppgifter inte är av större vikt. Du har alltid rätt att invända mot denna hantering.

Hur länge persondata sparas

Persondata kommer sparas eftersom det utgör en viktig del av verksamhetens nätverk och kundbas, till dess att det inte finns en anledning att spara längre och en rättslig grund som stödjer att det lagras, om personen i fråga inte ber att få sina uppgifter raderade.

Tillgång till din data

Personuppgifter som samlas in behandlas dels av Beteendelabbet i rollen som Personuppgiftsansvarig, men för en fungerande verksamhet förekommer även underleverantörer och samarbetspartners. En sådan part kallas Personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att behandla uppgifterna på ett sätt som följer det avtal som finns upprättat mellan denne och Beteendelabbet.

Om bolaget blir ombedd av en myndighet att lämna ut dina uppgifter är detta en skyldighet.

Om du har lämnat ditt samtycke kan din data lämnas vidare till företag, organisationer eller personer utanför det egna bolaget.

Så skyddas din data

Riskåtgärdsplan
Åtgärder som tagits är översyn av system, lösenordshantering, hemsida, plugins osv.

IT säkerhet
All persondata hålls samlat i ett lösenordskyddat verksamhetssystem som driftas av Google. Alla lösenord lagras uteslutande i en lösenordshanterare, också för att det är omöjligt att komma ihåg dom annars.

Dina rättigheter

Dataförordningen vill att du på ett klart och tydligt sätt blir informerad om hur din data hanteras, och att den ska finnas lättillgänglig för dig. Du som person har följande rättigheter:

Rätt att bli glömd
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få data raderad. Undantag görs för data som måste sparas i enlighet med bokföringslag eller annan lag. Du kan begära att data om dig raderas om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in eller behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas enligt artikel 21.2
 • Om du motsätter dig den databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna inte har behandlats enligt lag
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1, alltså tjänster som är riktade mot barn, till exempel deras konton i sociala medier.

Om du önskar att radera data och den har lämnat ut den till personuppgiftsbiträden informeras även dessa efter att data har raderats. (Undantag görs om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.)

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Med begränsning menas att uppgifterna markeras på så sätt att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • Om data inte är korrekt och du begärt rättelse. Du kan då begära en begränsad behandling av din data under den tid som de korrigeras
 • Om databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär en begränsning av användningen
 • Om din data inte längre behövs för de ändamål på vilket de behandas men du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Om du gjort en invändning mot behandling av din data kan du begära att användningen begränsas under den tid som utredningen pågår

Om begränsning begärts och din data lämnats ut till personuppgiftsbiträde kommer de informeras om den begärda begränsningen. (Undantag görs om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.) Du har alltid rätt att begära information om till vem uppgifterna har lämnats ut.

Rätt att få ut din data (dataportabilitet)
Du har rätt att få ut din data så att den kan användas på annat håll. Enligt förordningen ska en sådan förflyttning underlättas och data som överlämnats ska överföras i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, exempelvis en textfil eller liknande format som är allmängiltigt.

Du kan begära dataportabilitet i de fall behandlingen av din data sker efter samtycke eller på grund av att det finns ett avtal med dig. Däremot gäller inte rätten till dataportabilitet om de behandlas på grund av en intresseavvägning eller rättslig förpliktelse.

Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt (en gång per år) begära ett registerutdrag som visar vilken typ av data som finns registrerad om dig. Informationen ska lämnas ut i skriftlig form och om den begärs ut elektroniskt, måste även kopian av informationen skickas till den registrerade i elektroniskt format, om inte något annat specifik begärs. Informationen som utlämnas ska ha ett tydligt och enkelt språk.

Om persondata kommit till oss via en tredje part eller på annat sätt, har du rätt till all tillgänglig information om varifrån uppgifterna kommer.

Om personuppgifterna ges ut till ett land utanför EU eller en internationell organisation har du rätt till information om vilka skyddsliga åtgärder som använts vid överförandet av data.

Du ska få svar på dina önskemål utan onödigt dröjsmål (normalt inom en månad) och om dessa inte går att uppfylla, ska en motivering lämnas som förklarar varför. För att säkerställa att informationen inte lämnas ut till obehörig lämnas information enbart ut efter identifiering.

Rätt till invändning
Om din data behandlas genom en intresseavvägning har du alltid rätt att göra invändningar mot behandlingen. Du behöver då specificera vilken behandling du invänder dig mot och behandling måste då avslutas, om det inte går att visa att det finns berättigade skäl till en fortsatt behandling.

Om din data används för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Görs en sådan invändning mot direktmarknadsföring, får uppgifterna inte längre behandlas för det ändamålet.

Du har även rätt att sätta dig emot användning om det skulle grunda sig på allmänutövning eller myndighetsintresse om det inte går att bevisa hur syftet att hålla uppgifterna väger tyngre.

Rätt till rättelse och komplettering
Du har rätt att få din data rättad och kompletterad med relevanta uppgifter om du anser att den är felaktig eller otillräcklig. Även eventuella personuppgiftsbiträden kommer då informeras. (Undantag görs om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.) Du har alltid rätt att begära information om till vem uppgifterna har lämnats ut.

Klagomål

Om du skulle anse att behandlingen av din data är i strid med gällande regelverk, vänligen ta kontakt så det går att rätta till. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen som då bedömer om en tillsyn ska göras.

Skadestånd

Om du lidit skada till följd av att behandling av din data står i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd från den personuppgiftsansvariga eller från personuppgiftsbiträdet som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan bli skadeståndsansvarig om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat dina data i strid med den personuppgiftsansvariges instruktioner i det skriva avtalet. Du kan även väcka skadeståndstalan i domstol.

Kontaktuppgifter

Om du vill radera data, ändra data, komplettera data, göra en invändning hur din data hanteras eller bara har frågor eller funderingar kring behandlingen går det alltid bra att ta kontakt:

Namn: Ida Lemoine
Mail: info@beteendelabbet.se